Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, adviseert de regering en Staten-Generaal om de regel¬druk voor bedrijven, burgers, en beroepsbeoefenaren in de zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid, zo laag mogelijk te maken. Actal wil daarmee bijdragen aan een samenleving waarin de overheid haar doelen verwezenlijkt en tegelijk mensen zo min mogelijk door regels worden belemmerd.

Nederland hanteert een algemene norm voor het ongekoeld presenteren van voedsel die strenger is dan de norm in het Verenigd Koninkrijk. Zo kunnen bederfelijke producten in het Verenigd Koninkrijk 4 uur ongekoeld worden bewaard, terwijl dat in Nederland slechts 2 uur is. Hierdoor wordt veilig voedsel in Nederland weggegooid, terwijl dat in het Verenigd Koninkrijk nog verkocht kan worden. Collegevoorzitter Actal, Jan ten Hoopen: “Wij adviseren minister Schippers om te onderzoeken of de in Nederland gehanteerde termijn niet onnodig streng is. Veilig voedsel lijkt nu onnodig te worden weggegooid.”

Hygiënecodes
Brancheorganisaties stellen ‘hygiënecodes’ op om te voldoen aan de Europese verplichtingen rondom voedselveiligheid. Een hygiënecode is pas geldig na goedkeuring van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Jan ten Hoopen: “Het belang van voedselveiligheid staat niet ter discussie. Maar de vraag is of dit niet op een doelmatiger manier kan worden verwezenlijkt. Het blijkt namelijk dat voorschriften om de hygiëne van levensmiddelen te borgen in Nederland strikter zijn dan die in het Verenigd Koninkrijk voor ongekoeld presenteren van levensmiddelen, zonder dat er daar structureel iets mis gaat. Het weggooien van voedsel dat nog veilig verkocht had kunnen worden, leidt tot onnodig derving van opbrengsten bij ondernemers.”

Onderzoek in 4 EU-lidstaten
Actal heeft onderzoek laten doen naar de normen voor voedselveiligheid in drie EU-lidstaten met een vergelijkbaar klimaat als dat in Nederland: Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Een sterk punt in de Nederlandse benadering is het gebruik van algemene normen (‘kritische grenswaarden’). Bij toepassing van deze algemene normen hoeven ondernemers geen kostbaar microbiologisch onderzoek te (laten) verrichten. In Nederland worden onder meer twee algemene normen gehanteerd. Bederfelijke producten mogen in Nederland 2 uur ongekoeld worden gepresenteerd. Gekoeld presenteren mag 2 dagen bij 7° C of 3 dagen bij 4° C. In twee van de drie onderzochte EU-lidstaten ontbreken dergelijke algemene normen en moeten ondernemers wel microbiologisch onderzoek doen.

Ruimte om de regeldruk te verlagen
Er is echter ruimte om de regeldruk te verlagen. Zo is de normstelling in het Verenigd Koninkrijk voor ongekoeld presenteren minder scherp dan in Nederland (4 resp. 2 uur). Verder moeten ondernemers in Nederland microbiologisch onderzoek verrichten, terwijl dergelijk onderzoek elders al is gedaan. Dit komt doordat geaccepteerde afwijkingen op de algemene normen (in de vorm van elders verricht microbiologisch onderzoek en van track records) nog onvoldoende worden gedeeld. Jan ten Hoopen: “Als het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het beschikbare materiaal erkent en het delen ervan bevordert, kunnen ondernemers tijd en geld besparen.”

Bron www.actal.nl